Ochrana osobných údajov

Naše zásady pri spracúvaní osobných údajov

V KLIENT PRO SK, s. r. o. chránime osobné údaje nielen prijatím interných predpisov a plnením súvisiacich zákonných požiadaviek, ale aj neustálym rozvíjaním dobrej praxe a kultúry ochrany údajov. KLIENT PRO SK, s. r. o. zodpovedá za dodržiavanie:

 • Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR);
 • zákona o ochrane osobných údajov;
 • iných platných zákonov týkajúcich sa ochrany súkromia a osobných údajov.

Svoje úlohy a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov si uvedomujeme v plnom rozsahu a preto sú u nás osobné údaje:

 • spracúvané zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom vo vzťahu k dotknutej osobe (zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť);
 • zhromažďované na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely (obmedzenie účelu);
 • primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú (minimalizácia údajov);
 • presné a v prípade potreby aktualizované (presnosť);
 • uchovávané nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú (obmedzenie uchovávania);
 • spracované bezpečným spôsobom, ktorý zabezpečuje dôvernosť, integritu a dostupnosť osobných údajov.

Bezpečnosť osobných údajov

V KLIENT PRO SK, s. r. o. sme kedykoľvek schopní preukázať dodržiavanie tohto vyhlásenia (zodpovednosť). Rozumieme rizikám, ktoré hrozia právam a slobodám fyzických osôb. Zaviedli sme preto vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti s ohľadom na aktuálne riziká, ako napríklad:

 • pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov; schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania;
 • schopnosť včas obnoviť dostupnosť a prístup k osobným údajom v prípade incidentov;
 • postup pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Zodpovedná osoba

Vymenovali sme osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť a získať ďalšie informácie či už elektronicky na emailovej adresu gdpr@klientpro.sk alebo písomne na adrese:

KLIENT PRO SK, s. r. o.

Prokopova 15

851 01 Bratislava.

Práva dotknutých osôb

Rešpektuje všetky práva dotknutých osôb:

 • Právo na informácie - Máte právo požiadať o informácie
  o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, ako aj o informácie o tom, ako a prečo sú predmetom spracúvania a akým spôsobom s nimi nakladáme.
 • Právo na prístup – O prístup k svojim údajom môžete požiadať napríklad aj prostredníctvom emailu gdpr@klientpro.sk.
 • Právo na opravu - Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré sme o vás spracúvali, na aktualizáciu neaktuálnych údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo odvolať súhlas – pokiaľ spracúvame osobné na základe Vášho súhlasu, kedykoľvek máte možnosť odvolať ho.
 • Právo namietať - Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme nespracúvali vaše osobné údaje, ak je naším právnym základom spracúvania to, že je to potrebné na oprávnený záujem, ktorý sledujeme my alebo tretia strana, alebo na marketingové účely (napríklad dostávanie informácií od nás o nadchádzajúcich podujatiach, bulletinoch a publikáciách).
 • Právo na vymazanie - Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o vás máme, keď už nie sú potrebné, a to v prípadoch, keď odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, na ktorom sa pôvodne zakladalo spracúvanie, alebo ak neexistuje iný právny dôvod na spracúvanie a osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti
  s účelom, na ktorý boli pôvodne zhromaždené a pod.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – Toto právo si môžete uplatniť pokiaľ si myslíte, že máme nepresnú údaje alebo že už vaše údaje nepotrebujeme.
 • Právo na prenosnosť údajov – máte právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi.
 • Právo na začatie konania o ochrane osobných údajov – príslušným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 • Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 • S výnimkou programu DôveraPomáha diabetikom, neposkytujeme Vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám.

Cookies

Na našej internetovej stránke nepoužívame cookies. Nezbierame ani anonymné údaje a nevyužívame žiadne nástroje či služby na analýzu návštevnosti.

Zodpovedná osoba

Vzhľadom na predmet vykonávanej obchodnej činnosti je veľmi pravdepodobné, že Vaše osobné údaje spracúvame ako sprostredkovateľ, ak ste súčasťou programu DôveraPomáha diabetikom.

Tento program prevádzkuje DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania osobných údajov súvisiacich s programom sa môžete obrátiť na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov prevádzkovateľa elektronicky na emailovej adresu osobneudaje@dovera.sk, prostredníctvom svojej Elektronickej pobočky alebo písomne na adrese:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Einsteinova 25

851 01 Bratislava.